วิสัยทัศน์/พันธกิจ


  •       567  

   
วิสัยทัศน์

 ศูนย์วิจัยข้าวเหนียวพันธุ์ดี พร้อมมีข้าวพื้นเมือง ลือเลื่องบริการ สืบสานงานพระราชดำริ "


พันธกิจ
1. สร้างทีมงานมืออาชีพ และทำงานเชิงรุกด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
2. สร้างระบบและขั้นตอนการดำเนินงานโดยทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ส่งเสริมการผลิต เพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมือง และหอมมะลิของจังหวัดเชียงใหม่