บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    853  

นาย นิพนธ์ บุญมี

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาว ชุติมา วงศ์วิเศษ

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นาย พิสิษฐ์ มีเอี่ยม

ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

นาง นภาวรรณ สุจริง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นาง ณัฐฐินันท์ ทองทรัพย์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

กลุ่มวิชาการ


นางสาว เปรมฤดี ปินทยา

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นาย ไพโรจน์ โชตินิสากรณ์

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นาย อภิวัฒน์ หาญธนพงศ์

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นาง พิชชาทร เรืองเดช

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาว อาทิตยา ยอดใจ

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาว อัญชลี ตาคำ

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

(ช่วยปฎิบัติราชการ)

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นางสาว ขนิษฐา คำวงศ์

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นาย วีระศักดิ์ เดชเจริญดี

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน

นางสาว ภัทรมน มหุวรรณ์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี


นาย ปรียะศักดิ์ สะสม

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

นาย ชาญยศ คำยวง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน