บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    2654  

ผู้อำนวยการ


นางสาว บุษกร มงคลพิทยาธร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาว ชุติมา วงศ์วิเศษ

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นาง นภาวรรณ สุจริง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นาง ณัฐฐินันท์ ทองทรัพย์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นาย สมพงษ์ คำวงเวียน

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

กลุ่มวิชาการ


นาย อภิวัฒน์ หาญธนพงศ์

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นาง พิชชาทร เรืองเดช

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางสาว อาทิตยา ยอดใจ

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางสาว สุมาลี มีปัญญา

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาว ธนารัตน์ ปิยะวรากร

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาว อัญชลี ตาคำ

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นางสาว ขนิษฐา คำวงศ์

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางสาว ภัทรมน มหุวรรณ์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี


นาย ชาญยศ คำยวง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน

นาย ณัฐชัย ชัยลังกา

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน