จัดเวทีชุมชน ติดตามผลการดำเนินงาน จัดทำทะเบียนและบันทึกข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่


    โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

    วันที่ 8-12 กรกฎาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายนายปรียะศักดิ์ สะสม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดเวทีชุมชน ติดตามผลการดำเนินงานขิงกลุ่ม จัดทำทะเบียนและบันทึกข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลแม่ฮ้อยเงิน ตำบลมะขามหลวง และตำบลแช่ช้าง จังหวัดเชียงใหม่