ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือก พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


    ตรวจติดตามงานของสารวัตรข้าว

    วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้นางพิชชาทร เรืองเดช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ดำเนินการ ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือก พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 แห่ง การตรวจติดตามของสารวัตรข้าวในครั้งนี้ ไม่พบการกระทำความผิดในการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม และได้ให้คำแนะนำตาม พรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม