นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ พร้อมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ ร่วมสักการะบูชาศาลเจ้าพ่อ ศาลเจ้าแม่ ศาลพระแม่โพสพ และศาลเจ้าที่


    ร่วมสักการะบูชาศาลเจ้าพ่อ ศาลเจ้าแม่ ศาลพระแม่โพสพ และศาลเจ้าที่

   

วันที่ 22 เมษายน 2565 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ พร้อมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ
ร่วมสักการะบูชาศาลเจ้าพ่อ ศาลเจ้าแม่ ศาลพระแม่โพสพ และศาลเจ้าที่
ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่