ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกจากแปลงทดลอง และเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2563


    ขายทอดตลาดข้าวเปลือกจากแปลงทดลอง และเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2563

   

***ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่***
ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกจากแปลงทดลอง และเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2563