ประวัติความเป็นมา


  •   2021-03-19 10:15:05    21  

   


ประวัติและความเป็นมา

สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง สังกัดกรมการข้าว กระทรวงเกดษตรและสหกรณื ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2496 ต่อมาได้มีการปฎิรูประบบราชการโดยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารารชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2546 ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ได้เปลี่ยนชื่อจากสถานีทดลองข้าวสันป่าตองเป็นศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงใหม่ 1 และในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2547 ได้ยกฐานะเป็นศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกาตรและสหกรณ์ และปี พ.ศ. 2549 มีการสถาปนากรมการข้าว จึงได้โอนย้ายไปสังกัด กรมการข้าวถึงปัจจุบัน