ประวัติความเป็นมา


  •   2021-03-19 10:15:05    1202  

   


ประวัติและความเป็นมา

สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง สังกัดกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2496

ต่อมาได้มีการปฎิรูประบบราชการโดยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2546

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ได้เปลี่ยนชื่อจาก สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง เป็น ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงใหม่ 1

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2547 ได้ยกฐานะเป็น"ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่" สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกาตรและสหกรณ์

ปี พ.ศ. 2549 มีการสถาปนากรมการข้าว จึงได้โอนย้ายไปสังกัดกรมการข้าว จนถึงปัจจุบัน...