ข่าวสารและกิจกรรม


จัดเวทีชุมชน ติดตามผลการดำเนินงาน จัดทำทะเบียนและบันทึกข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2021-07-15 12:30:44

อ่านต่อ...

ร่วมรับฟังผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2021-07-15 12:25:08

อ่านต่อ...

ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือก พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ตรวจติดตามงานของสารวัตรข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2021-07-13 11:44:35

อ่านต่อ...

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2021-07-13 10:51:35

อ่านต่อ...

ประชุมข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ประจำเดือน

ประชุมข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ประจำเดือน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2021-07-06 19:28:02

อ่านต่อ...

จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)

จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2021-07-06 19:22:16

อ่านต่อ...

จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)

จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2021-07-06 19:19:58

อ่านต่อ...

ประชุมชี้แจงผลการดำเนินงาน งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหญ่และเชื่อมโยงตลาด

ระชุมชี้แจงผลการดำเนินงาน งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหญ่และเชื่อมโยงตลาด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ วันที่ 2021-07-06 19:00:34

อ่านต่อ...