บทบาทและภารกิจ

บทบาทและหน้าที่
1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวและธัญพืชเมืองหนาวในพื้นที้่รับผิดชอบ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตามแผนและโครงการวิจัยของกรมการข้าว
2. เป็นตัวแทนของพื้นที่เป้าหมาย ในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิตการดำเนินงานมีลักษณะเป็นระบบเครือบข่ายและเชื่อมโยงกัลบกลุ่มต่างๆ ในสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว
3. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือ สนับสนุนการปกฺบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
4. ส่งสเริมสนับสนุนรวมทั้งประสานงานการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
5. ถ่ายทอดและสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิต การจัดการผลผลิตข้าว
6. ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตราฐานข้าว
7. ร่วมเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อช่วยเหลือและรักษาผลประโยชน์ของชาวนา
8. เป็นศูนย์บริการชาวนาพร้อมหน่วยบริการเคลื่อนที่และสร้างเครือข่ายบริการชาวนาในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ