เกี่ยวกับหน่วยงาน

ภาพเครื่องหมายราชการ กรมการข้าว

file 1382640074 

  เป็นดวงตรงรูปทรงกลม มีรูปแม่โพสพ (เทพธิดาดูแลต้นข้าวให้เจริญงอกงาม)นั่งบนท้องนามือขวาถือรวงข้าวแบกบนบ่า หมายถึง การยกย่องเชิดชู อาชีพการทำนามีรวงและใบข้าวล้อมรอบ หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของพืชอาหารหลักของคนไทยและมีพื้นที่นาด้านล่างหมายถึงเนื้อที่ปลูกข้าวซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ของประเทศเบื้องล่างมีอักษรข้อความ
"กรมการข้าว" โค้งรับ

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
                   สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง สังกัดกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2496 ต่อมาได้มีการปฏิรูประบบราชการโดยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5) พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2546 ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2546 ได้เปลี่ยนชื่อจากสถานีทดลองข้าวสันป่าตองเป็นศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงใหม่ 1 และในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2547 ได้ยกฐานะเป็นศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปี 2549ปรับจากกรมวิชาการเกษตรเป็นกรมการข้าวจนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์
"ศูนย์วิจัยข้าวเหนียวพันธุ์ดี พร้อมมีข้าวพื้นเมือง ลือเลื่องบริการ สืบสานงานพระราชดำริ"

พันธกิจ
1. สร้างทีมงานมืออาชีพ และทำงานเชิงรุกด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
2. สร้างระบบและขั้นตอนการดำเนินงานโดยทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ส่งเสริมการผลิต เพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมือง และหอมมะลิของจังหวัดเชียงใหม่

การใช้ประโยชน์พื้นที่และแหล่งน้ำ
พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 220 ไร่ แบ่งการใช้ประโยชน์ดังนี้
- แปลงทดลองและแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ 142 ไร่
- อาคารและสิ่งก่อสร้าง 50 ไร่
- ถนน แหล่งน้ำ และเส้นทางน้ำ 28 ไร่

แหล่งน้ำที่ใช้ในการดำเนินงานมี 3 แหล่งคือ
ชลประทานหลวงแม่แตง น้ำฝน และสระเก็บน้ำ

ลักษณะดินฟ้าอากาศ
พืน้ที่เป็นที่ราบ เนื้อดินเหนียวร่วนปนทราย เป็นดินชุดหางดง สันป่าตอง
และแม่ขาน ดินมีความเป็นกรดด่าง 6.0 ปริมาณอินทรีวัตถุ 1.6 % ปริมาณฟอสฟอรัลที่เป็นประโยชน์ 43 ppm. ปริมาณโพแทสเซี่ยมสกัดได้ 60 ppm. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (2540-2549) 1,023 มม.ต่อปี ฝนตกมากที่สุดในเดือนกันยายนและน้อยที่สุดในเดือนมกราคม อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20.6 องศสเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย 86.8 เปอเซ็นต์

โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ควบคุม ดูแลงานด้านการเงิน/ธุรการ พัสดุ งานจัดการฝ่ายไร่ งานจักรกลการเกษตร ตลอดจนประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในศูนย์และหน่วยงานภายนอก
2. กลุ่มวิชาการ
ดําเนินการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้บริโภค 
3. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลักพันธุ์ดี คุณภาพสูง ตรงตามพันธุ์ รวมทั้ง สนับสนุนส่วนราชการที่มีหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและบางส่วนจําหน่ายตรง แก่เกษตรกร
4. กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวแก่เกษตรกรและผู้สนใจโดยทั่วไป ทั้งในรูปการ อบรม วิทยากร การจัดทําสื่อแนะนําความรู้ด้านข้าว การร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ใน การจัดนิทรรศการงานคลินิกเกษตร ตลอดจนการประสานงานฝึกงานแก่นิสิต นักศึกษา

9

พระราชกรณียกิจด้านข้าวปี ๒๕๑๙

 "ในอนาคต...ข้าวไร่มีบทบาทมากและไม่ต้องใช้น้ำมาก และอาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติ สำหรับพวกข้าวสาลีและข้าวบาร์เล่ย์ให้เป็นพืชเสริมสำหรับแปรรูปเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชาวเขาและเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง"

กระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จพระเนตรแปลงทดลองข้าวสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ 
จากหนังสือ พระบาทสมเด็จพระเข้าอยู๋หัวกับการพัฒนาข้าวไทย หน้า๑๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมสถานีทดลองข้าวสันป่าตอง 
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ปัจจุบัน) วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙


 

depolama evden eve nakliyat nakliyat istanbul evden eve nakliyat depolama nakliyat