เกี่ยวกับหน่วยงาน

                     ภาพเครื่องหมายราชการ กรมการข้าว

file 1382640074 

         เป็นดวงตรงรูปทรงกลม มีรูปแม่โพสพ (เทพธิดาดูแลต้นข้าวให้เจริญงอกงาม)นั่งบนท้องนามือขวาถือรวงข้าวแบกบนบ่า หมายถึง การยกย่องเชิดชู อาชีพการทำนามีรวงและใบข้าวล้อมรอบ หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของพืชอาหารหลักของคนไทยและมีพื้นที่นาด้านล่างหมายถึงเนื้อที่ปลูกข้าวซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ของประเทศเบื้องล่างมีอักษรข้อความ "กรมการข้าว" โค้งรับ


ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง สังกัดกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2496 ต่อมาได้มีการปฏิรูประบบราชการโดยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5) พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2546 ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2546 ได้เปลี่ยนชื่อจากสถานีทดลองข้าวสันป่าตองเป็นศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงใหม่ 1 และในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2547 ได้ยกฐานะเป็นศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปี 2549ปรับจากกรมวิชาการเกษตรเป็นกรมการข้าวจนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

"ศูนย์วิจัยข้าวเหนียวพันธุ์ดี พร้อมมีข้าวพื้นเมือง ลือเลื่องบริการ สืบสานงานพระราชดำริ"

พันธกิจ
1. สร้างทีมงานมืออาชีพ และทำงานเชิงรุกด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
2. สร้างระบบและขั้นตอนการดำเนินงานโดยทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ส่งเสริมการผลิต เพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมือง และหอมมะลิของจังหวัดเชียงใหม่

การใช้ประโยชน์พื้นที่และแหล่งน้ำ
พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 220 ไร่ แบ่งการใช้ประโยชน์ดังนี้
    - แปลงทดลองและแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ 142 ไร่
    - อาคารและสิ่งก่อสร้าง 50 ไร่
    - ถนน แหล่งน้ำ และเส้นทางน้ำ 28 ไร่

แหล่งน้ำที่ใช้ในการดำเนินงานมี 3 แหล่งคือ
ชลประทานหลวงแม่แตง น้ำฝน และสระเก็บน้ำ

ลักษณะดินฟ้าอากาศ
พื้นที่เป็นที่ราบ เนื้อดินเหนียวร่วนปนทราย เป็นดินชุดหางดง สันป่าตองและแม่ขาน ดินมีความเป็นกรดด่าง 6.0 ปริมาณอินทรีวัตถุ 1.6 % ปริมาณฟอสฟอรัลที่เป็นประโยชน์ 43 ppm. ปริมาณโพแทสเซี่ยมสกัดได้ 60 ppm. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (2540-2549) 1,023 มม.ต่อปี ฝนตกมากที่สุดในเดือนกันยายนและน้อยที่สุดในเดือนมกราคม อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20.6 องศสเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย 86.8 เปอเซ็นต์

โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
       ควบคุม ดูแลงานด้านการเงิน/ธุรการ พัสดุ งานจัดการฝ่ายไร่ งานจักรกลการเกษตร ตลอดจนประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในศูนย์และหน่วยงานภายนอก
2. กลุ่มวิชาการ
      ดําเนินการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้บริโภค 
3. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
      ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดและพันธุ์หลักพันธุ์ดี คุณภาพสูง ตรงตามพันธุ์ รวมทั้ง สนับสนุนส่วนราชการที่มีหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและบางส่วนจําหน่ายตรง แก่เกษตรกร
4. กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี 
      เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวแก่เกษตรกรและผู้สนใจโดยทั่วไป ทั้งในรูปการ อบรม วิทยากร การจัดทําสื่อแนะนําความรู้ด้านข้าว การร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ใน การจัดนิทรรศการงานคลินิกเกษตร ตลอดจนการประสานงานฝึกงานแก่นิสิต นักศึกษา

9

พระราชกรณียกิจด้านข้าวปี ๒๕๑๙

 "ในอนาคต...ข้าวไร่มีบทบาทมากและไม่ต้องใช้น้ำมาก และอาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติ สำหรับพวกข้าวสาลีและข้าวบาร์เล่ย์ให้เป็นพืชเสริมสำหรับแปรรูปเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชาวเขาและเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง"

กระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จพระเนตรแปลงทดลองข้าวสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ 
จากหนังสือ พระบาทสมเด็จพระเข้าอยู๋หัวกับการพัฒนาข้าวไทย หน้า๑๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมสถานีทดลองข้าวสันป่าตอง 
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ปัจจุบัน) วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙