GAP

รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562

Oraganic rice
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

GAP SEED
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

GAP
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

Niche Marker
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม


รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561

Oraganic rice
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฏาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน

รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

GAP SEED
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฏาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน


GAP
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฏาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

Niche Marker
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฏาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 


รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560

Oraganic rice
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฏาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

GAP SEED
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฏาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

GAP
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฏาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

Pre GAP
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฏาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน

Niche Marker
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฏาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน