แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
เข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่องระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว GAP เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 157
ปฏิบัติงานโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 264
กิจกรรมร่วมกันพัฒนาบริเวณรอบๆศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 205
ปลูกข้าวแบบนาโยน เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 361
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.หางดง เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 340
รายงานความก้าวหน้าของโครงการภายใต้แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยี เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 219
ติดตามงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 207
ชี้แจงเกษตรโครงการข้าวอินทรีย์(ล้านไร่) เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 231
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.เชียงดาว เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 255
เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 177