แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาการเกษตรอินทขิล เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 221
ประชุมการจัดสรรเมล็ดพันธุ์หลัก เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 249
ปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 214
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร อ.ดอยสะเก็ด อ.พร้าว อ.สันทราย อ.สันกำแพง และอ.แม่ริม เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 401
โครงการส่วนเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 249
ประชุมข้าราชการประจำเดือน เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 210
เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาพัฒนาสหกรณ์ ลุ่มน้ำปิง เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 248
เข้าร่วมประชุม คณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาเกษตรระดับจังหวัดเชียงใหม่ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 208
เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการ ในงาน โครงการ"ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 384
ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 184