แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ปฏิบัติงานโครงการฯลุ่มน้ำแม่หาด, บ้านนาเกียน และลุ่มน้ำแม่ลอบ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 326
ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยแบแล เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 282
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้าวแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านขุนวิน เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 498
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรเรื่องการจัดทำแปลงสาธิตเรียนรู้ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 280
ติดตามและแนะนำเกษตรกรในโครการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 228
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรเรื่องการจัดทำแปลงสาธิตเรียนรู้ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 288
ประชุมหารือเพื่อถ่ายโอนภารกิจงานนโยบาย เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 257
ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 204
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 197
ศึกษาการให้คะแนนโรคไหม้ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 229