แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ร่วมจัดนิทรรศการ "งาน 36 ปี ห้วยฮ่องไคร้" เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 448
เข้าร่วมชี้แจงโครงการข้าวอินทรีย์ (1 ล้านไร่) เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 335
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรม ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในวันสิ่งแวดล้อมไทย เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 423
เข้าร่วมกิจกรรมปลูกเดือนแม่เกี่ยวเดือนพ่อ ปี 2561 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 229
ติดตามข้อมูลการเก็บเกี่ยวผลผลิตปี 2561 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 236
ร่วมจัดนิทรรศการงาน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 399
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 320
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 386
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรเรื่องการจัดการแปลงนาในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 415
ติดตามแปลงสาธิตปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 395