แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
เข้าร่วมกิจกรรมที่กรมประมง กรมหม่อนไหมและเกษตรอำเภอสันป่าตอง ส่งมอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาวและต้นหม่อน(มัลเบอร์รี) เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 120
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 107
ประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 123
เข้าร่วมตรวจสต็อกข้าว เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 120
ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 ครั้งที่ 3 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 112
ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวในโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64 ครั้งที่ 3 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 122
สักการะแม่โพสพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 124
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 236
กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเวียงฝาง เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 156
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 2/2563 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 164