แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประชุมรับฟังรายงานความก้าวหน้า โครงการ "การพัฒนาการผลิตพืชเมืองหนาวเป็นพืชหลังนาเพื่อการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรภาคเหนือตอนบน : กรณีศึกษาข้าวสาลี" เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 103
ประชุมข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 99
เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานเปิดตลาดสินค้าเกษตร โครงการ พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปี 2563 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 115
จัดประชุมคณะกรรมการธนาคาร โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี2563 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 107
ถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 111
จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 110
จัดกิจกรรมพัฒนาภายในศูนย์ฯ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 114
จัดอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 105
ปฎิบัติการในพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการหลวง เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 106
คณะทำงานคัดเลือกศูนย์วิจัยข้าวดีเด่นของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน เข้าตรวจศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เขียนโดย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 110