Display # 
Title Author Hits
ร่วมจัดนิทรรศการงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 15
ติดตามงานโครงการข้าวอินทรีย์ และโครงการข้าว GAP ในโครงการนาแปลงใหญ่ Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 17
อบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกร Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 17
ปฏิบัติงานโครงการนาแปลงใหญ่ ติดตามงานโครงการนาแปลงใหญ่และโครงการ ศพก. Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 18
บรรยายชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 17
งานกีฬาสีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคี Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 23
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 27
ร่วมจัดนิทรรศการ "งาน 36 ปี ห้วยฮ่องไคร้" Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 20
เข้าร่วมชี้แจงโครงการข้าวอินทรีย์ (1 ล้านไร่) Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 25
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรม ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในวันสิ่งแวดล้อมไทย Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 29