Display # 
Title Author Hits
ร่วมจัดนิทรรศการงาน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 3
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 8
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 9
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรเรื่องการจัดการแปลงนาในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 9
ติดตามแปลงสาธิตปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 10
ปฏิบัติงานโครงการฯลุ่มน้ำแม่หาด, บ้านนาเกียน และลุ่มน้ำแม่ลอบ Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 9
ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยแบแล Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 9
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้าวแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านขุนวิน Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 15
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรเรื่องการจัดทำแปลงสาธิตเรียนรู้ Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 13
ติดตามและแนะนำเกษตรกรในโครการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 20