Display # 
Title Author Hits
ประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาการเกษตรอินทขิล Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 4
ประชุมการจัดสรรเมล็ดพันธุ์หลัก Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 4
ปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวง Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 3
ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร อ.ดอยสะเก็ด อ.พร้าว อ.สันทราย อ.สันกำแพง และอ.แม่ริม Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 5
โครงการส่วนเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 13
ประชุมข้าราชการประจำเดือน Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 2
เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาพัฒนาสหกรณ์ ลุ่มน้ำปิง Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 5
เข้าร่วมประชุม คณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาเกษตรระดับจังหวัดเชียงใหม่ Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 3
เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการ ในงาน โครงการ"ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 2
ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 2