ประกาศเตือนภัยศัตรูข้าว

ปีงบประมาณ 2563

ฤดูนาปี 

เตือนภัยศัตรูข้าวจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 2

เตือนภัยศัตรูข้าวจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 1

ปีงบประมาณ 2561

ฤดูนาปี
ตือนภัยศัตรูข้าวจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 1

ฤดูนาปรัง
ตือนภัยศัตรูข้าวจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 4
ตือนภัยศัตรูข้าวจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 3
ตือนภัยศัตรูข้าวจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 2

ตือนภัยศัตรูข้าวจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 1

ปีงบประมาณ 2560

ฤดูนาปี
ตือนภัยศัตรูข้าวจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 3
ตือนภัยศัตรูข้าวจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 2 
ตือนภัยศัตรูข้าวจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 1

ฤดูนาปรัง
ตือนภัยศัตรูข้าวจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 5
ตือนภัยศัตรูข้าวจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 4
ตือนภัยศัตรูข้าวจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 3
ตือนภัยศัตรูข้าวจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 2
ตือนภัยศัตรูข้าวจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 1

ปีงบประมาณ 2559
ตือนภัยศัตรูข้าวจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 1
เตือนภัยศัตรูข้าวจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 2
เตือนภัยศัตรูข้าวจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 3
เตือนภัยศัตรูข้าวจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 4