รายงานหน่วยปฏิบัติงานเคลื่อนที่

ปีงบประมาณ 2562
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนธันวาคม
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤศจิกายน
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนตุลาคม

ปีงบประมาณ 2561
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนกันยายน
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนสิงหาคม
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนกรกฎาคม
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนมิถุนายน
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤษภาคม
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนเมษายน
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนธันวาคม
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤศจิกายน
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนตุลาคม

ปีงบประมาณ 2560
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนกันยายน
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนสิงหาคม
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนกรกฏาคม
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนมิถุนายน
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤษภาคม
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนเมษายน
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนธันวาคม
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤศจิกายน

ปีงบประมาณ 2559
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนกันยายน
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนสิงหาคม
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนกรกฏาคม
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนมิถุนายน
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤษภาคม
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนเมษายน
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนธันวาคม
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนพฤษจิกายน
รายงานหน่วยปฏิบัติงานหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือนตุลาคม