ต้อนรับผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

 วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาวเปรมฤดี ปินทยา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้นายปรียะศักดิ์ สะสม ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ต้อนรับผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ที่มาศึกษาดูงานและฟังการบรรยายเรื่องข้าวพันธุ์พื้นเมืองชั้นดีสันป่าตอง 1 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่