เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาวเปรมฤดี ปินทยา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้นางพิชชาทร เรืองเดช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางชุติมา วงศ์วิเศษ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน และนางณัฐฐินันท์ ทองทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานในพิธี