เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ระดับจังหวัด

 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 นางสาวเปรมฤดี ปินทยา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้นายปรียะศักดิ์ สะสม ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่