เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำแม่กุ้ง

 วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 นางสาวเปรมฤดี ปินทยา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายนางพิชชาทร เรืองเดช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นำเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำแม่กุ้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีว่าที่ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานเปิดงาน ณ ลำน้ำแม่กุ้ง บ้านแม่กุ้งน้อย ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่