ประชุมข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นางสาวเปรมฤดี ปินทยา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของกลุ่มงานภายในศูนย์ฯ และวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม 1ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่