ติดตามงานโครงการพระราชดำริและโครงการหลวง

 วันที่ 22-23 กันยายน 2563 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้
นายชาญยศ คำยวง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ติดตามงานโครงการพระราชดำริและโครงการหลวง ในพื้นที่
อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่