ประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2

 วันที่ 24 กันยายน 2563 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว เพื่อสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน พูดคุยถึงปัญหาและอุปสรรค พร้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ในปี 2564