ร่วมติดตามคณะของนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว

 วันที่ 21-22 กันยายน 2563 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ เดชเจริญดี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมติดตามคณะของนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ในการติดตามงานโครงการวิจัยและพร้อมพบปะเกษตรกรที่ปลูกข้าวสาลีและเทคโนโลยีการผลิตข้าวสาลีที่เหมาะสมในแปลงเกษตรกร ณ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน