ลงพื้นที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค(ภาคเหนือตอนบน)

วันที่ 24-26 กันยายนและ 2-5 สิงหาคม 2563 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายปรียะศักดิ์ สะสม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ลงพื้นที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค(ภาคเหนือตอนบน) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำปาง ลำพูน น่าน แพร่ และอุตรดิตถ์ เพื่อพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด