บรรยายเรื่องพันธุ์ข้าว การใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าว และการจัดการระบบการปลูกข้าวในภาคเหนือตอนบน

 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บรรยายเรื่องพันธุ์ข้าว การใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าว และการจัดการระบบการปลูกข้าวในภาคเหนือตอนบน ให้แก่เกษตรกร บ้านเฮงาะ ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่เจ่ม จังหวัดเชียงใหม่