จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 จำนวน 2 กลุ่ม

วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2563 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านร่องน้ำ 2.กลุ่มเกษตรกรทำนาแปลงใหญ่ตำบลแช่ช้าง