ประชุมรับฟังรายงานความก้าวหน้า โครงการ "การพัฒนาการผลิตพืชเมืองหนาวเป็นพืชหลังนาเพื่อการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรภาคเหนือตอนบน : กรณีศึกษาข้าวสาลี"

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังรายงานความก้าวหน้า โครงการ "การพัฒนาการผลิตพืชเมืองหนาวเป็นพืชหลังนาเพื่อการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรภาคเหนือตอนบน : กรณีศึกษาข้าวสาลี" ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่