ประชุมข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ประชุมข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของกลุ่มงานภายในศูนย์ฯ ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่