จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

 วันที่ 22-26 มิถุนายน 2563 และวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง 2. กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง 3. กลุ่มนาแปลงใหญ่อำเภอดอยสะเก็ด 4.กลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านสันทราย อำเภอไชยปราการ 5.กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ อำเภอไชยปราการ 6.กลุ่มเกษตรกรทำนาแปลงใหญ่ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด