สรุปผลนักศึกษาฝึึึกงาน

สรุปผลนักศึกษาฝึึึกงาน

วันที่ 12 กรกฏาคม 2561 นายพรชัย เตจ๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เข้ารับฟังการนำเสนอสรุปผลการฝึกงานของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาพืชไร่ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน - 13 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่