มาตรฐานการผลิตข้าว GAP

มาตรฐานการผลิตข้าว GAP

วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 นายสุริยา สอนธิ เจ้าพนักงานการเกษตร,นายอภิชาติ ทิพย์ชะ,นายเฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุล,นายสุเมธี ธรรมมัง และ นายปกรกฤษณ์ กันใหม่ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ได้ประชุมชี้แจงเกษตรเพื่อเข้าร่วมเป็นวิทยากร เรื่องมาตรฐานการผลิตข้าว GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และติดตามงานโครงการข้าวอินทรีย์ พื้นที่ อำเภอเชียงดาว อำเภอสันป่าตอง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่