ประมูลขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนจากแปลงทดลอง

ประมูลขายทอดตลาดข้าวเปลือก
ปนจากแปลงทดลอง 

วันที่ 3 กรกฏาคม 2561 นายสกุล มูลคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พิเศษ เป็นประธาน ประมูลขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนจากแปลงทดลอง และเมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ปี 2558 และปี 2559 จำนวน 21,608 กิโลกรัม ให้แก่ผู้เข้าร่วมประมูล ณ โรงเช็คชื่อ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่