โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" รุ่นที่ 2

โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" รุ่นที่ 2

วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 นายสกุล มูลคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พิเศษ, นายจำนงค์ นันธิมา, นางสาววรรณิษา ต๊ะนันตา นักวิชาการเกษตร, นายสุริยา ทิศลาว ผู้ช่วยนักวิจัย และนายนพดล อ้ายคำแดง พนักงานการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร การฝึกอบรม "การผลิตเมล็ดพันธุ์พันธุ์ข้าว" รุ่นที่ 2 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพ การทำนาและการแปรรูปแก่เกษตรกรภายใต้โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" กรมการข้าว ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีเกษตรกรผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน19 ราย