โครงการ 5 ประสาน "สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ถวายในหลวง"

โครงการ 5 ประสาน "สืบสานเกษตรทฤษฏี
ใหม่ถวายในหลวง"

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายพรชัย เตจ๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน, นางสาวจินัดดา ยาสมุทร์ พนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และนางสาวภาวิณีย์ เตจ๊ะปุ๊ด พนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ มอบปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูนาปี 2561 แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง ผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน "สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ถวายในหลวง ประจำปี 2561" แจกเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 จำนวน 10 กิโลกรัม ณ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกรจำนวน 113 ราย