งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day 

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายจำนงค์ นันธิมา นักวิชาการเกษตร นางสาวชนนิกานต์ เทพา, นางสาวกฤษณา แสนปุ๋ย และนายวิศวชิต หันผักแว่น เจ้าหน้าที่นาแปลงใหญ่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day และบริการทางด้านเกษตรเพื่อเริ่มฤดูกาลใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่