โครงการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

โครงการส่งเสริมรายได้
ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 นายสุริยา สอนธิ เจ้าพนักงานการเกษตร,นายอภิชาติ ทิพย์ชะ,นายเฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุล,นายสุเมธี ธรรมมัง และ นายปกรกฤษณ์ กันใหม่ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหมj ประชุมชี้แจงเกษตร เพื่อเข้าร่วมเป็นวิทยากร เรื่องมาตรฐานการผลิตข้าว GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย และติดตามงานโครการข้าวอินทรีย์ พื้นที่ อำเภอสันป่าตอง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่