มาตรฐานการผลิตข้าวGAP

มาตรฐานการผลิตข้าวGAP

วันที่ 19-21 มิถุนายน 2561 นายสุริยา สอนธิ เจ้าพนักงานการเกษตร,นายอภิชาติ ทิพย์ชะ,นายเฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุล,นายสุเมธี ธรรมมัง และ นายปกรกฤษณ์ กันใหม่ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ประชุมชี้แจงเกษตรเพื่อเข้าร่วมเป็นวิทยากร เรื่องมาตรฐานการผลิตข้าว GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย พื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่