โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" รุ่นที่ 1

โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" รุ่นที่ 1

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 นายสกุล มูลคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พิเศษ, นางสาวขนิษฐา คำวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ, นายจำนงค์ นันธิมา, นางสาววรรณิษา ต๊ะนันตา, นายสุริยา ทิศลาว ผู้ช่วยนักวิจัย ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร การฝึกอบรม "การผลิตเมล็ดพันธุ์พันธุ์ข้าว" รุ่นที่ 1 โครงการเพิ่มทักษะอาชีพ การทำนา และการแปรรูปแก่เกษตรกรภายใต้โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" กรมการข้าว ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีเกษตรกรผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 30 ราย