ประชุมประจำเดือน

ประชุมประจำเดือน

วันที่ 5 มกราคม 2561 ประชุมประจำเดือนข้าราชศูนยวิจัยข้าวเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เป็นประธาน