โครงการข้าวอินทรีย์ (1ล้านไร่)

โครงการข้าวอินทรีย์ (1ล้านไร่)

วันที่ 26-29 ธันวาคม 2560 นายสุริยา สอนธิ เจ้าพนักงานการเกษตร, นายอภิชาติ ทิพย์ชะ, นายฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุล, นายสุเมธี ธรรมมัง นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ได้คัดเลือกและรับสมัครกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าร่วมโครงการข้าวอินทรีย์ (1ล้านไร่) ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 กลุ่ม ในพื้นที่ อำเภอเชียงดาว อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่