สัมมนาการขับเคลื่อนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

สัมมนาการขับเคลื่อนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

วันทีี 26-28 ธันวาคม 2560 นายสิทธิพงษ์ จันทร์เพ็ญ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน, นาย ปกรกฤษณ์ กันใหม่ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ และกลุ่มเกษตรสหกรณ์ การเกษตรพร้าว จำกัด เข้าร่วมสัมมนา "หลักสูตรการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ" ณ โรงแรมวิวิช ขอนแก่น โดยมีนายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน