โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียน

โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง
ตามพระราชดำริบ้านนาเกียน

วันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 นายสกุล มูลคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พิเศษ, นางสาววันเพ็ญ พัฒนะอารีย์ เจ้าหน้าที่การเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ติดตามงานโครงการพระราชดำริ "โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่" และต้อนรับ พลเอก พัฒนา มาร์ตงคล ผู้อำนวยการสำนักงานประสานโครงการพระราชดำริ และความมั่นคง กองทัพบก และคณะ