ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในกลุ่มเกษตรกร

ตรวจประเมินระบบควบคุม
ภายในกลุ่มเกษตรกร

วันที่ 21-25 ธันวาคม 2560 นายสิทธิพงษ์ จันทร์เพ็ญ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายอภิชาติ ทิพย์ชะ,นายฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุล,นายสุเมธี ธรรมมัง และ นายปกรกฤษณ์ กันใหม่ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เข้าตรวจประเมินระบบควบคุมภายในกลุ่มเกษตรกร ในโครงการตรวจสอบรับรองระบบการผลิตข้าวGAP พื้นที่ จังหวัดลำพูน จำนวน 6 กลุ่ม