โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกร

โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกร

วันที่ 17 ธันวาคม 2560 นายอภิชาติ ทิพย์ชะ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกร เพื่อสร้างระบบการผลิตเกษตรเพื่ออาหารปลอดภัย ณ.ชุมชนป่าตึงงาม ตำบลปิงโค้ง อำเภแเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 100 คน