ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในกลุ่มเกษตรกร (GAP SEED)

ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในกลุ่มเกษตรกร
(GAP SEED)

วันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2560 นายสิทธิพงษ์ จันทร์เพ็ญ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายอภิชาติ ทิพย์ชะ,นายฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุล,นายสุเมธี ธรรมมัง และ นายปกรกฤษณ์ กันใหม่ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เข้าตรวจประเมินระบบควบคุมภายในกลุ่มเกษตรกร ในโครงการผลิตเม็ดพันธุ์ข้าว(GAP SEED) พื้นที่ จังหวัดลำพูน จำนวน 4 กลุ่ม